PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Apie tvarkomus asmens duomenis
2018-05-25

 

Gerbiamas kliente,

atsižvelgdami į su Jumis sudarytą prekių laikymo ir paslaugų teikimo sutartį ir siekdami tinkamai įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas), įsigaliosiančio nuo 2018 m. gegužės 25 d., nuostatas, pateikiame Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šiuo pranešimu patvirtiname, kad asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

 

1. Informacija apie Duomenų valdytoją

UAB “Vingės Logistika”
Juridinio asmens kodas 300617360
Verslo g. 11, LT-94102 Klaipėda
Tel. +370 46 277 040
El. paštas: info@vingeslogistika.lt

Už duomenų tvarkymą atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:
El. paštas: info@vingeslogistika.lt,  tel. +370 46 277 040

 

2. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

UAB “Vingės Logistika” gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis (duomenų kategorijas): Kliento vardas, pavardė, kontaktiniai telefono numeriai, el. pašto adresai; kontaktinių asmenų (įgaliotų atstovų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefono numeriai, el. pašto adresai, mokėjimų  už paslaugas ir įsiskolinimų duomenys,  mūsų įmonės teritorijoje jūsų saugomų objektų (subjektų) fotografijos ir/arba vaizdo įrašai, banko sąskaitų numeriai.

 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį bei tinkamai ir kokybiškai vykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi prieš sudarant sutartį, Jūsų prašymu, siekiant sutarties sudarymo.

Duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (pvz. įsiskolinimų valdymo tikslais, įvykių ir žalų administravimo tikslais).

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz. buhalterinės apskaitos tvarkymas, ūkinių operacijų vykdymo apskaita ir kt.).

 

4. Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenimis

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi UAB “Vingės Logistika”, įgyvendinant tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis, užtikrinant reguliarų sistemų vertinimo procesą ir konfidencialumą. Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti mūsų įmonės darbuotojai, vykdydami jiems pavestas tiesiogines funkcijas.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mūsų pasitelktiems Duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda užtikrinti sutarčių vykdymą ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų pavedimu. Tarp tokių Duomenų tvarkytojų yra: mūsų partneriai – saugos tarnyba, sistemų ryšį užtikrinančios bendrovės, sutarčių vykdymui būtinų sistemų ir programinės įrangos diegėjai bei prižiūrėtojai, pašto ar kurjerių paslaugas teikiančios bendrovės, telekomunikacijų bendrovės, atsiskaitymų priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės, teisines/ audito paslaugas teikiančios bendrovės ar advokatai/ advokatų kontoros.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami: draudimo kompanijoms, draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais, teisėsaugos ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančias sutartis ir teisės aktus, teismams, tarp šalių kilusių ir derybomis neišspręstų ginčų atveju, jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems asmenims, nepadengtų įsiskolinimų atveju.

 

5. Kiek laiko Jūsų asmens duomenis saugome

Jeigu valstybėje yra nustatyti privalomi duomenų saugojimo terminai pagal galiojančius įstatymus (pvz. buhalteriniai duomenys), Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek numato tokie galiojantys įstatymai.

Jeigu nėra nustatyti privalomi asmens duomenų saugojimo terminai pagal galiojančius įstatymus arba su Jumis sudarytas sutartis, Jūsų asmens duomenys susiję su sutarčių įsipareigojimų vykdymu yra saugomi:

  • ne ilgiau nei 8 metus po sutarties pasibaigimo, kai esate pilnai atsiskaitęs už paslaugas *;
  • ne ilgiau nei 10 metų po sutarties pasibaigimo, kai nesate pilnai atsiskaitęs už paslaugas*;

* nustatyti terminai taikomi tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas neturi būti pratęstas dėl kilusių ginčų nagrinėjimo. Asmens duomenys reikalingi ginčų nagrinėjimui saugomi 1 metus po ginčo užbaigimo įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir sprendimo tinkamo įvykdymo.

Suėjus nurodytiems terminams, Jūsų asmens duomenys bus neatstatomai sunaikinti.

 

6. Kokios yra Jūsų teisės

Jei manote, kad bet kokie su Jumis susiję asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, yra neteisingi arba nepilni, Jūs turite teisę prašyti mūsų leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, prašyti, kad mes apribotumėme tokių duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami pateikti prašymą, tai galite padaryti atvykę į mūsų įmonę darbo metu, užpildę Duomenų subjekto prašymo formą.

Jeigu Jums sukelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveiksimai, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės reikalavimų ar norite pateikti mums nusiskundimą dėl to kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome Jūsų susisiekti su mūsų atsakingu asmeniu el. paštu info@vingeslogistika.lt arba raštu Verslo g. 11, LT-94102 Klaipėda

Nepavykus išspręsti klausimo su mumis tiesiogiai, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Pagarbiai
UAB “Vingės Logistika”